ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG FIETSBEDRIJVEN EN BOVAG GEMOTORISEERDE TWEEWIELER BEDRIJVEN

Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Tweewielerbedrijven zijn tot standgekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg(CZ) van de Sociaal-EconomischeRaad en treden inwerking perseptember2006. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– tweewieler:allesoorten(snor)fietsen,bromfietsen,motorfietsen(waar onder motorscooter)en scooters

(waar onder bromscooter),al dan niet met zijspan;

– de in te kopen tweewieler:een tweewieler die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;

– de overeenkomst:de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;

– de verkoper:degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;

– de koper:de gene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daar voor koopt;

– de opdracht:de overeenkomst tot het verrichten van montage-,demontage-,herstel-of onderhoudswerkzaamheden,vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties,elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als werkzaamheden;

– de reparateur:de gene die met betrekking tot een tweewieler en/of onderdelenen toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;

– de opdrachtgever:degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;

– degarantie:

 1. de garantie die door de fabrikant,importeur of verkoper op nieuwe tweewielers,onderdelenen toebehoren wordt verstrekt;
 2. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte motorfiets/scooter/

bromfiets/snorfiets of het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte fiets;

 1. op werkzaamheden: de BOVAG reparatie-en onderhoudsgarantie.

KOOP EN VERKOOP Artikel1 – De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling,schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is-indien een termijn voor aanvaarding is gesteld-van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaats vindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld,blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht,mits de tweewieler onverkocht is gebleven.

Artikel2– De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk,dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt.Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel3– De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

– de omschrijving van de tweewieler en de eventueel in te kopen tweewieler,beide met eventuele toebehoren;

– de prijs van de tweewieler op het moment van de koop en verkoop,met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;

– de prijs van de eventueel in te kopen tweewieler op het afgesproken moment van de levering van die tweewieler;

– de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;

– een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt

(zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);

– de wijze van betaling.

Artikel4– Prijswijzigingen/stijgingen

 1. Wijzigingen in belastingen,accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte tweewielers te alle tijde doorberekend.
 2. Onverminderd het bepaalde inartikel 5 lid 1, mogen naast de evengenoemdewijzigingentevens prijsstijgingenals gevolgvanwijzigingeninfabrieks-en/ofimporteursprijzeneninvalutakoerseninde niet-vastovereengekomenprijsvan tweewielerswordendoorberekend.Dekoperheeftnakennisgeving van dezewijziginghetrechtde overeenkomstteontbindeningevalde verhogingvan de bedongenprijs doorde verkoperplaatsvindtna hetsluitenvan de overeenkomst.Deontbindingdientbinnentiendagen na diekennisgevingplaatstevinden.

Artikel5– Deoverschrijdingvandeleveringstermijn

 1. Bijoverschrijdingvan de vermoedelijkeleveringstermijnvan de tweewielerkande koperdeverkoper schriftelijkingebrekestellen.Indiendeverkoperbinneneentermijnvandriewekendetweewielernog nietgeleverdheeft, heeftdekoperhetrechtdeovereenkomstzonderrechterlijketussenkomstbij voorkeurperbriefontbondenteverklaren.Indiende verkoperalsnogbinnende gesteldetermijnvandrie wekende verkochtezaak aflevert,zal eeneventueleprijsverhogingbinnendezetermijnnietworden doorberekend.
 2. Indiende verkopertoerekenbaartekortschiettenaanzienvan eenoverschrijdingvan de vermoedelijke leveringstermijn,kande kopervergoedingverlangenvan de geledenschade.Bijoverschrijdingvan een vastovereengekomenleveringstermijnvan de tweewielerheeftde koperhetrechtzonder ingebrekestellingofrechterlijketussenkomstdeovereenkomstperbriefontbondenteverklarenen/of vergoedingteverlangenvan de geledenschade.
 3. Indiende overschrijdingvan eenleveringstermijneengevolgisvan overmachtaande kantvan de verkoperhebbenzowelkoperalsverkoperhetrechtde overeenkomstteontbinden.Het rechtop ontbindingontstaatzodrade overeengekomenvastetermijnisoverschreden.Zodra eenvermoedelijkeleveringstermijnisoverschreden,hebbenpartijenhetrechtop ontbinding driewekenna de inlid1bedoeldeingebrekestellingdanwelophetmomentdatverkoper meedeeltnietbinnendriewekentekunnenleveren.
 4. In allegevallenwaarinde verkoperzichkanberoepenop eensituatievan overmachtmeteen blijvendkarakter,zijnbeidepartijenbevoegdperdirectdeovereenkomstteontbinden.

Artikel6– Annulering

Dekoperheeftdebevoegdheiddekoopovereenkomstteannuleren.Dezeannuleringkanalleen schriftelijkplaatsvinden,binnenachtdagennadetotstandkomingvandezeovereenkomst,maar nietnadatde leveringheeftplaatsgevonden.Dekoperisgehoudenombinnentiendagenna deze annuleringde verkoperalleschadediehijtengevolgevan de annuleringlijdt,tevergoeden.Deze schadeisvastgesteldop 15%van de koopprijsvan de geannuleerdetweewieler,tenzijpartijen

bijhetsluitenvan de overeenkomsteenlagerpercentageovereenkomen.Indiende koperna tien dagendezeschadevergoedingnietheeftbetaald,heeftde verkoperhetrechtde koperschriftelijk meetedelendathijnakomingvandegeslotenovereenkomstverlangt.Indatgevalkandekoper geenberoepmeerdoenopdeannulering.

Deverplichtingvan de kopertotbetalingvan dezeschadevergoedingiseenschuldinde zinvan artikel15vandezeAlgemeneVoorwaardenwaarvooruitdrukkelijk een momentvanbetalingis overeengekomen.Debevoegdheidtotannuleringvervaltindiende kopereentweewielerinhet kadervan de overeenkomstvan koopen verkoopvan eennieuweofgebruiktetweewieler(dan

welvan onderdelenen toebehorendaarvoor)bijwegevaninkoopaandeverkoperverkoopt,indien de intekopentweewielerdoorde koperaande verkoperisgeleverd.

Artikel7– Eigendomsvoorbehoud

Degeleverdetweewielerblijfteigendomvandeverkoperzolangdekoperalhetgeenhijopgrond van de koopovereenkomstisverschuldigdniettenvolleheeftvoldaan.Zolangde tweewielerniet ineigendomopdekoperisovergegaan,isdekoperverplichtdewettelijkvoorgeschreven verzekeringenmetbetrekkingtothetgebruikvan de tweewieler,alsmedeeenverzekeringtegen

geheelofgedeeltelijkverlies(cascodekking)aftesluiten.Dekoperisvoortsverplichtde geleverde tweewielervoorzijnrekeningtedoenonderhouden.Deverkoperzal totgenerleivrijwaringvan de kopervoordiensaansprakelijkheidalshoudervan de tweewielergehoudenzijn.Anderzijds vrijwaartde koperde verkopervooraanspraken,diederdenop de verkoperzoudenmogen

hebbenendieinverbandkunnenwordengebrachtmethetgemaakteeigendomsvoorbehoud.

Artikel8– Hetrisicovandetweewieler

Detweewieleristothettijdstipvan feitelijkeleveringvoor rekeningen risicovan de verkoper.De eventueelintekopentweewielerwordtpas eigendomvan de verkoperzodra de feitelijkelevering daarvanaan hemheeftplaatsgevondenendetweewieler inzijngeheelisbetaald.Dezebetalingkan geschiedenmiddelsverrekeningmetde koopprijsvan de aangeschaftetweewieler.Totdattijdstipis dein tekopen tweewielervoorrekeningenrisicovandekoperenkomenallekostenvoorzijnrekening. Hierondervallenookdekostenvanonderhoudeneventueleschade,doorwelkeoorzaakdanook ontstaan,ookdieschadealsgevolgvan hetnietkunneninleverenvan hetcompletekentekenbewijs.

REPARATIEENONDERHOUD Artikel9– Prijsopgaveentermijn

Deopdrachtgeverkanvoorofbijhetverstrekkenvan de opdrachtopgaveverlangenvan de prijs van de werkzaamheden,alsmedevan de termijnwaarbinnende werkzaamhedenzullenworden uitgevoerd.Deopdrachtwordtbijvoorkeurschriftelijkofelektronischvastgelegd.Deopgegeven prijsen termijnzijnbijbenadering,tenzijde opdrachtgeveren de reparateureenvasteprijsen/of termijnovereenkomen.Indienhetreparatiebedragvan eenfietshetbedragvan €20,-overstijgt en tevensmetmeerdan20%wordtoverschredenofdreigttewordenoverschreden,dientde reparateur contactmetdeopdrachtgeveroptenementeneindedemeerkostentebespreken.

Indienhetreparatiebedragvananderetweewielersdanfietsenhetbedragvan€50,-overstijgten de bijbenaderingopgegevenprijstevens:

– bijreparatiebedragentussen€50,-en€150,-metmeerdan20%wordtoverschredenof dreigttewordenoverschreden;of

– bijreparatiebedragenvanaf€150,-metmeerdan 10%wordtoverschredenofdreigtteworden overschreden,dientde reparateurcontactmetde opdrachtgeverop tenementeneindede meerkostentebespreken.Deopdrachtgeverisgerechtigdde overeenkomsttebeëindigen,met inachtnemingvan eenopzegtermijnvan tweeweken,onderschadeloosstellingvan de reparateurvoorde reedsdoorhemverrichtewerkzaamheden.Bijoverschrijdingofdreigende overschrijdingvan de bijbenaderingopgegeventermijn,dientdereparateur deopdrachtgever onmiddellijkhiervanop de hoogtetestellen,onderopgavevan de nieuwedatumvan

 1. Bijoverschrijdingvan eenvastetermijnheeftde opdrachtgeverrechtop een redelijkeschadevergoeding,behalveingevalvan overmachtvan de reparateur.

Artikel10– Derekening

Vandeuitgevoerdewerkzaamheden wordteengespecificeerderekeningafgegeven.

Artikel11– Retentierecht

Dereparateur kanhetretentierechtuitoefenenopdetweewieler,indienenvoorzolangals:

– de opdrachtgeverde kostenvan de werkzaamhedenaande tweewielernietofnietinzijn geheelvoldoet;

– deopdrachtgeverdekostenvaneerderedoordereparateurverrichtewerkzaamhedenaan dezelfdetweewielernietofnietinzijngeheelvoldoet;

– de opdrachtgeveranderevorderingendievoortvloeienuitde contractuelerelatiemetde reparateur/verkopernietofnietgeheelvoldoet.Dereparateurkanhetretentierechtook uitoefenenindienhetgeschilterzakevan de werkzaamhedenaanhangigisgemaaktbijde

GeschillencommissieTweewielersgenoemdinartikel17ofbijderechter. Dereparateur kanhet retentierechtnietuitoefenenindiendeopdrachtgevervoldoende(vervangende) zekerheidheeft gesteld,bijvoorbeeldvia eenstortingindepotbijdeGeschillencommissie.

GARANTIE

Artikel12– Garantie

Doordegarantiesvermeldinditartikeleninartikel13en14wordendewettelijkerechten (waaronderhetrechtingevolgeBoek7vanhetBWdatdezaakbijafleveringaandeovereenkomst beantwoordt)dieeenkoper/opdrachtgever,niethandelendinde uitoefeningvan eenberoep

ofbedrijfuitdienhoofdeheeft, onverletgelaten.Bijbedrijfsbezoekinverbandmetdegarantie bedoeldinditartikelen inartikel13en 14zorgtde verkoperervoordatop passendewijzeinde vervoersbehoeftevan de koperzal wordenvoorzien.

Artikel13– Garantieoptweewielers

 1. Opnieuwetweewielersenopnieuweonderdelenisuitsluitenddegarantievantoepassingdie doordefabrikantc.q.importeurwordtverstrektendewettelijkerechtenzoalsgenoemdin artikel 12.
 2. Opgebruiktetweewielers verleentdeverkoper,tenzijkoperuitdrukkelijk schriftelijk heeft

verklaardaftezien vanBOVAGGarantie, minimaalzesmaandenBOVAGGarantie,conformde van tijd tottijd door BOVAGinoverlegmetdeANWBenConsumentenbond vastgestelde voorwaarden. Deverkoperverleent,behoudensschriftelijke uitsluitingconformde eerstevolzin,bijdeverkoop van eengebruiktefietsBOVAGGarantieindienhetaankoopbedragvan de gebruiktetweewieler

€250,-ofmeerbedraagt.Deverkoperverleent,behoudensschriftelijke uitsluitingconformde eerstevolzin,bijde verkoopvan eengebruiktescooter,snorfietsofbromfietsBOVAGGarantie, indienhetaankoopbedragtenminste1/2isvandeoorspronkelijkecataloguswaardevande tweewieler.Deverkoperverleent,behoudensschriftelijke uitsluitingconformde eerstevolzin,bij de verkoopvan eengebruiktemotorfietsBOVAGGarantie,indienhetaankoopbedragtenminste

35%isvandeoorspronkelijke cataloguswaarde enminimaal €3000,- bedraagt.Oplosgeleverde gebruikteonderdelenwordtnimmerBOVAGGarantieverstrekt.Nietonderde garantievallen defectenwelkezijnontstaanbuitende EuropeseEconomischeRuimte,tenzijkoperaantoontdat

voornoemdedefectennietzijnveroorzaaktdoorde van de EuropeseEconomischeRuimteafwijkende omstandighedenaldaar(inferieurewegenetc.).

Artikel14– BOVAGreparatie-en onderhoudsgarantie

 1. DereparateurgarandeertbinnendeEuropeseEconomischeRuimtedegoedeuitvoeringvande doorhemaangenomenofuitbestedeopdrachtentenaanzienvan allefietsen,snorfietsen,scooters en bromfietsenen daarbijgebruiktematerialengedurendeeenperiodevan driemaandenen bij

allemotorfietsenendedaarbijgebruiktematerialengedurendeeen periodevanzesmaanden,inbeidegevallentebepalenvanafhettijdstipdatdetweewielerweerterbeschikkingvande opdrachtgeverisgesteld.Degarantieomvathetalsnogop de juistewijzeen binnenredelijke termijnenzonderernstigeoverlastuitvoerenvandenietofnietdeugdelijkuitgevoerdeopdracht. Nietondergarantievaltteneersteslijtage(bv.aan banden,tandwielen),tentweededefecten vanwegeverkeerdonderhoud,zoalsonderhouddatnietconformfabrikantvoorschriftenwas.

Indiende alsnogdoorde reparateuruittevoerenwerkzaamhedennietmeermogelijkofzinvolzijn, heeftde opdrachtgeverrechtop eenredelijkeschadevergoeding.

 1. Geengarantiewordtverstrektopopgedragennoodreparaties.
 2. Deaansprakenopdegarantievervallenindien:
 3. de opdrachtgevernietzospoedigmogelijkna hetconstaterenvan de gebrekende reparateur daarvaninkennisstelt;
 4. de reparateurnietinde gelegenheidwordtgesteldde gebrekenalsnogteverhelpen;
 5. derdenzondervoorkennisoftoestemmingvan de reparateurwerkzaamhedenhebbenverricht dieinverbandstaanmetde doorde reparateurverrichtewerkzaamhedentenaanzienwaarvan eenberoepop de garantiewordtgedaan.Degarantiegeldtechterwelindiende noodzaaktot onmiddellijkherstelzicheldersheeftvoorgedaanen doorde opdrachtgeveraande handvan de doorde anderereparateurverstrektegegevensen/ofaande handvan de kapotteonderdelen kanwordenaangetoond.IndienherstelinNederlandplaatsvindt,dientde anderereparateur eveneenslidvan BOVAGTweewielerbedrijventezijn.

Hethiervooronderb.enc.gesteldeisnietvantoepassingindienherstelinhetbuitenland noodzakelijkis.In datgevalvindtvergoedingvan de kostenvan hetherstelplaatsop basisvan maximaalhetprijspeilzoalsditinhetbedrijfvandereparateurgeldt.Dezevergoedingbedraagt nimmermeerdandewerkelijkgemaaktekosten.

ALGEMENEBEPALINGEN Artikel15– Betaling

 1. Deschuldenvan de koper/opdrachtgeveraanverkoper/reparateurwordenbeschouwdals brengschulden.
 2. Tenzijschriftelijkuitdrukkelijkanderswordtovereengekomen,moetbetalingcontantgeschieden bijhetafleverenvanzakenrespectievelijkonmiddellijknahetverrichtenvandiensten.
 3. Indienpartijenhebbenafgezienvancontantebetalingennietuitdrukkelijkschriftelijkeenmoment van betalingzijnovereengekomen,geldteenbetalingstermijnvanéénmaand.
 4. Deconsumentdienthetverschuldigdebedragtebetalenvóór hetverstrijkenvan debetalingsdatum. Doethijdatniet,danzendtde ondernemerna hetverstrijkenvan diedatumeenkosteloze betalingsherinneringengeeftdeconsumentdegelegenheidbinnenveertiendagennaontvangst van dezebetalingsherinneringhetopenstaandebedragalsnogtebetalen.Als nahetverstrijkenvandebetalingsherinneringnogsteedsnietisbetaald,isdeondernemergerechtigdrenteinrekeningtebrengenvanafhetmomentvanverzuim.Dezerenteisgelijkaan dewettelijkerente.Dooreenpartijtemakengemaaktegerechtelijkeenbuitengerechtelijkekostenombetalingvaneenschuldaftedwingen,kunnenaande wederpartijinrekeningwordengebracht.Dehoogte

van dezekostenisonderworpenaan(wettelijke)grenzen.Daarvankaninhetvoordeelvan de consumentwordenafgeweken.

 1. Indiennauitvoeringvandeverkoper/reparateuropgedragenwerkzaamhedenenkennisgeving daarvan aande opdrachtgeverhetbetreffendeobjectnietbinnentweewekenna laatstbedoeld tijdstipisafgehaald,isreparateurgerechtigdomstallingkostenc.q.opslagkosteninrekeningte brengenconformhetinhetbedrijfc.q.terplaatsegeldendetarief.
 2. Vervangenmaterialenofzakenwordenalleendanaandeopdrachtgeverterbeschikkinggesteld, indienzulksbijde reparatieopdrachtuitdrukkelijkisverzocht.In hetanderegevalwordendeze materialenons eigendomzonderdatde opdrachtgeverop enigerleivergoedingterzakeaanspraak kanmaken.

Artikel16– Bemiddelingsregeling

Eenkoper/opdrachtgeverdietenopzichtevan eenverkoper/reparateurdielidisvanBOVAG Tweewielerbedrijvenklachtenheeftover de verkoopvan eengebruiktetweewieler,ofover deuitvoering vandeBOVAGreparatie-en onderhoudsgarantie,dientzicheersttotdezeverkoper/reparateurte wenden.Wanneerditnietheeftgeleidtoteenoplossingvan zijnklachten,kanhijzichwendentot

BOVAGBemiddeling, Postbus1100,3980DCBunnik,telnr.09002692268(35eurocent/minuut).Dit metdienverstandedatvoorwatbetreftklachteninzakedeverkoopvaneennieuwetweewielerdeze bemiddelingsregelingslechtshieropvan toepassingisalsnietdoorde koperwordtgeageerd opbasis vaneen doordefabrikantofimporteurvandenieuwetweewieler afgegevengarantie.Tevensisdeze bemiddelingsregelingslechtsvan toepassingalskoperterzakeaanspraakkanmakenopBOVAG Garantie.BOVAGBemiddelingzalinhetgeschilbemiddelenentrachtenhetgeschilinderminneopte lossenvolgenseenreglementdatdepartijenbijhetgeschilvoorafterkenniswordtgebracht.Indeze bemiddelingkaneenoordeelwordengegevenover hetaantalinrekeninggebrachtewerkurenen de prijsvan verwerktematerialen,eenen andermetinachtnemingvan de outillagevan dedesbetreffende werkplaats.Hetwerkplaatstariefwordthierbijbuitenbeschouwinggelaten.

Artikel17– Geschillenregeling

 1. Dezegeschillenregelinggeldtalleenbijklachtenofgeschillentussendekoper/opdrachtgeveren deleden vanBOVAGTweewielerbedrijven.Zijisvoortsalleenvan toepassingop:
 2. de overeenkomstvan koopen verkoopvan eennieuwetweewieler,tenzijdoorde koperwordt geageerdop basisvan eendoorde fabrikantofimporteurvan de tweewielerafgegeven garantie.
 3. de overeenkomstvan koopen verkoopvan eengebruiktetweewielerwaarbijkoperniet uitdrukkelijkschriftelijkheeftverklaardaftezienvanBOVAGGarantie.Dekoopprijsvande gebruiktemotorfietsmaghierbijnietminderzijndan35%vandeoorspronkelijke cataloguswaardeen dientminimaal€3000,-tebedragen.Dekoopprijsvan de gebruikte bromfiets,scooterensnorfietsmaghierbijnietminderbedragendandehelftvande catalogusprijsinhetbouwjaarvan de tweewieler.Dekoopprijsvan de gebruiktefietsmag hierbijnietminderbedragendan€250,-.
 4. deovereenkomstwaaropdeinartikel14vandezeAlgemeneVoorwaardengenoemde

BOVAGreparatie-enonderhoudsgarantievan toepassingis.

 1. Isdeinartikel16genoemdebemiddelingspogingnietgeslaagdofgeeftdekoper/opdrachtgever nietde voorkeuraaneenbemiddeling,dankande koper/opdrachtgeverhetgeschilaanhangig makenbijde GeschillencommissieTweewielersvan de StichtingGeschillencommissies,Postbus

90600,2509LPteDenHaag(bezoekadresBordewijklaan46,2591XRteDenHaag).Inhetgeval

datisbemiddelddoorBOVAG,dientde koper/opdrachtgeverhetgeschilbinnenzeswekennadatis geblekendatdebemiddelingniettoteenoplossingheeftgeleid,bijdeGeschillencommissie Tweewielersaanhangigtemaken.In hetgevaldatnietdoorBOVAGisbemiddeld,dientdekoper/ opdrachtgeveruiterlijkdriemaandennadathijdeverkoper/reparateurdeklachtheeftvoorgelegd, hetgeschilbijde Geschillencommissieaanhangigtemaken.

 1. Eenplaatsgevondenbemiddelingstaatde keuzevan de koper/opdrachtgeveromhetgeschildoorderechtertelatenbeslechtennietindeweg.Eeneenmaalop de Geschillencommissie Tweewielersgedaanberoepstaatdiekeuzeechternietmeertoe,tenzijde Geschillencommissie zichonbevoegdofnietontvankelijkverklaart.Indienkoper/opdrachtgeverde zaakaande GeschillencommissieTweewielersheeftvoorgelegd,hebbenpartijennogslechtsde mogelijkheid de uitspraakvan de GeschillencommissieTweewielerstermarginaletoetsingaande gewone rechtervoorteleggen.
 2. DeGeschillencommissiedoetuitspraakmetinachtnemingvan de bepalingenvan hetvoorhaar geldendereglement.DebeslissingenvandeGeschillencommissiegeschiedenkrachtensdat reglementbijwegevan bindendadvies.Hetreglementwordtdesgevraagdtoegezonden.Voorde behandelingvaneen geschiliseen vergoedingverschuldigd.Voormeerinformatiehierover raadpleegwww.sgc.nlofinformeerbijde StichtingGeschillencommissievoorConsumentenzaken, waarvanhetadresinlid2staatvermeld.In hetbindendadvieskanzonodighetbedragworden bepaaldvandekostendienodigzijnvooruitvoeringvanwerkzaamhedenelders.Dezekosten kunnenterbetalingaande verkoper/reparateurwordenopgedragen,indiendeGeschillencommissie Tweewielersoordeeltdatde kwaliteitvan de doorde verkoper/reparateurverrichte werkzaamhedenonvoldoendeis.
 3. VoordebehandelingvanhetgeschildoordeGeschillencommissieTweewielersisdekoper/

opdrachtgevereenvergoedingverschuldigd.

 1. EenuitspraakvandeGeschillencommissieTweewielerszalinrechtenietaantastbaarzijnindien meerdantweemaandenna de verzendingervanzijnverstrekenen geenberoepop de gewone rechterisgedaan(zielaatstezinlid3).
 2. BOVAGstaatgarantvoor de nakomingvan de bindendeadviezendoorhaarleden,tenzijhetlid besluithetbindendadviesbinnentweemaandenna de verzendingervan, tertoetsingaande rechtervoor teleggenen hetvonniswaarbijde rechterhetbindendadviesonverbindendverklaart inkrachtvan gewijsdeisgegaanDegarantstellingvanBOVAGbetrefteendoorBOVAGuittekeren

bedrag vanmaximaal€450,-tegencessievandevorderingvankoper/opdrachtgever.Bij bedragen groterdan€450,-pergeschil,keertBOVAGonderdezelfdevoorwaardenhetmaximalebedragvan

€450,-uitaankoper/opdrachtgever.Voorhetmeerderewordtkoper/opdrachtgeveraangebodenom zijnvorderingaanBOVAGtecederen,waarnaBOVAGde betalingdaarvanzonodiginrechtezalvragen.

8.Degarantstellingbedoeldinlid7geldtnietindienderechterhetbindendadviesvernietigt.Ingeval van faillissement,surseancevan betalingofbedrijfsbeëindigingvan verkoper/reparateurkeert BOVAGalleeneenbedragtotmaximaal€450,-pergeschiluitengeldtdegarantstellingalleen

als koper/opdrachtgeverhetgeschilaanhangigheeftgemaaktbijdeGeschillencommissie

Tweewielers,voordatvan eendergelijkesituatiesprakeis.

Artikel18– Afwijkingen

Afwijkingen,waaronderbegrepenaanvullingendanweluitbreidingenvandezeAlgemene Voorwaarden,zijnuitsluitendgeldigindiendezedoorbeidepartijenschriftelijkzijnvastgelegd. Afwijkingenvan hetBOVAGGarantiebewijsenvandeBOVAGreparatie-en onderhoudsgarantie makendezeongeldigtenopzichtevan BOVAG.

Artikel19– Verwerkingpersoonsgegevens

Depersoonsgegevensvan koper/opdrachtgeverdiewordenvermeldop deze overeenkomstwordendoor verkoper/reparateur verwerktindezinvande Wet BeschermingPersoonsgegevens.Aan dehandvan dezeverwerkingkanverkoper/reparateur:de overeenkomstuitvoeren,de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgevernakomen,koper/opdrachtgeveroptimaleserviceverlenen,voorzienvanproduct informatieen gepersonaliseerdeaanbiedingendoen.Tegenverwerkingentenbehoevevan directmailing

wordtheteventueeldoorkoper/opdrachtgeverbijverkoper/reparateuraante tekenenverzetgehonoreerd.

Artikel20– AanvullendebepalingenbijeenOvereenkomstopafstand

 1. VoordatdeOvereenkomstopafstandwordtaangegaanmoetdeOndernemeropduidelijkeen begrijpelijkewijzeaande Consumentde volgendeinformatieverstrekken:
 2. de identiteiten hetgeografischadresvan de Ondernemer;
 3. de belangrijkstekenmerkenvan de Producten;
 4. deprijs,inclusief BTW,van de Producten;
 5. deeventuelekostenvanaflevering;
 6. de wijzevan betaling,afleveringen uitvoering;
 7. hetaldannietvan toepassingzijnvan de bedenktijdvan 7werkdagenop de Overeenkomstop afstand;
 8. de termijnvooraanvaardingvan hetaanbod.
 9. In aanvullingop de artikelen1en 2kande Consumentde Overeenkomstop afstandontbinden, zolangde ontvangstvan eenelektronischeaanvaardingnietisbevestigddoorde Ondernemer.
 10. DeOndernemerheefteenmaximalelevertermijnvan 30dagen,terekenenvan de dagdievolgt op de dagwaaropde Consumentzijnbestellingheeftgedaan.Wordtdezetermijnoverschreden

danheeftde Consumenthetrechtde Overeenkomstop afstandzondernadereingebrekestellingte ontbinden,tenzijde vertragingde Ondernemernietkanwordentoegerekend.DeConsumenten de Ondernemerkunneneenanderetermijnovereenkomen.

 1. DeConsumentheeft,wanneerdebedenktijdopdezeOvereenkomstopafstandvantoepassingis, gedurende7werkdagenhetrechtde Overeenkomstop afstandzonderopgaafvan redenente ontbinden.
 2. WanneerdeProductennietbeschikbaarzijn,moetdeOndernemerdeConsumenthiervanzospoedig mogelijkop de hoogtestellenen heteventueel(aan)betaaldeuiterlijkbinnen30dagenterugbetalen, onverminderdeventuelerechtenopschadevergoeding.WanneerdeConsumentendeOndernemer zijnovereengekomendateenProductvan gelijkekwaliteiten prijsgeleverdmagworden,danzijn

de kostenvan retourzendenvoor rekeningvan de Ondernemer.Ditisalleenvan toepassinginhet geval datde Consumentgebruikmaaktvan de ontbindingtijdensde bedenktijd.DeOndernemerdient de Consumenthiervanop duidelijkeen begrijpelijkewijzeop de hoogtetestellen.

 1. Tijdigbijde nakomingen uiterlijkbijde afleveringverstrektde Ondernemeraande Consumentde volgendegegevens:
 2. de gegevensdiezijnvermeldondera t/mginlid1van ditartikel;
 3. schriftelijkde vereistenvoorde gebruikmakingvan hetrechttotontbindingvan de Overeenkomstopafstandendeeventueeldaaraangekoppeldefinancieringtijdensdebedenktijd van7werkdagen,waarbijiniedergevalwordtvermeld:

i.hetaanvangstijdstipen de duurvan de bedenktijddiede Consumentterbeschikkingkunnen staan;

 1. datingevalvan gebruikmakenvan de bedenktijdmaximaalde kostenvan retourzendingen afleverkostenvoorrekeningvandeConsumentkomen;
 2. deinformatieoverdeontbindingvandeleningindiendeConsumentdekoopsomfinanciert meteen leningbijdeOndernemerofbijeen derdeopgrondvaneen Overeenkomsttussende Ondernemeren diederde.

iv.hetbezoekadresvan de vestigingvan de Ondernemer;

v.de gegevensomtrentde eventuelegarantieen aftersalesservice;

 1. devereistenvooropzeggingvandeOvereenkomstindiendeOvereenkomsteen duurheeft van meerdaneenjaardanweleenonbepaaldeduur.
 2. Wanneerde Ondernemernietheeftvoldaanaanzijninformatieplichtofgegevensnietinde juiste vormheeftverstrekt,bedraagtdetermijnvandebedenktijdmaximaal3maandenen7werkdagen. Wanneerde Ondernemerindie3maandenalsnogvoldoetaande informatieplicht,begintde dag nadathijalsnogheeftvoldaanaandieplicht,determijnvan7werkdagentelopen.
 3. Retourzendenisvoorrekeningen risicovan de Consument.DeOndernemermagbijdeontbinding van de Overeenkomstgeenanderekosteninrekeningbrengen.

Drukversie:november2012


Dit is een voorbeeld tekst, pas deze tekst zelf aan.

Heading

Dit is een voorbeeld tekst, pas deze tekst zelf aan.

Heading

Dit is een voorbeeld tekst, pas deze tekst zelf aan.

Heading

Dit is een voorbeeld tekst, pas deze tekst zelf aan.

Cookies helpen ons bij het leveren, beschermen en verbeteren van onze producten en diensten. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.